Algemene voorwaarden Bosk bv

Inschrijving

Elke activiteit dient schriftelijk te worden gereserveerd. Een schriftelijke reservering gebeurt door het terugsturen van het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier per brief of per fax. Een voorschot moet betaald worden na de schriftelijke reservering.

Betaling

Het voorschot bedraagt 35% van de totale prijs van de activiteit en wordt gestort op rekeningnummer IBAN BE02 7340 4407 0240 - SWIFT KREDBEBB KBC, met vermelding van de datum en de locatie van de activiteit. Het saldo wordt op de dag van de activiteit contant afgerekend. Bij laattijdige reservering wordt de totale som afgerekend op de dag van de activiteit zelf. Het niet tijdig verrichten van de betaling betekent geenszins dat het contract is opgeheven.

Prijs

Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief de begeleiding, het specifiek materiaal, de administratie en de organisatie begrepen. Ook de btw is inbegrepen (tenzij anders vermeld). Niet inbegrepen in de prijs (tenzij anders vermeld) zijn: bijkomende diensten, vervoer, maaltijden. Bosk bvba behoudt zich het recht de prijzen ten allen tijde aan te passen.

Respect voor de natuur

Onze activiteiten vinden steeds plaats met respect voor de natuur, de omgeving, de buurt en zijn bewoners. De deelnemers die zich daar niet aan houden, kunnen uitgesloten worden.

Verzekering

Bosk bvba is volgens de normen van de Beroepsfederatie voor natuursportondernemeningen verzekerd als natuursportorganisatie tegenover haar klanten en derden voor burgerlijke aansprakelijkheid. Uiteraard is iedere deelnemer burgerlijk aansprakelijk voor zijn eigen daden.

Afwezigheid

Afwezigen dienen de volledige prijs te betalen. Veranderingen in de aantallen dienen ten laatste 7 dagen voor de activiteit schriftelijk meegedeeld te worden. Het minimum aantal wordt echter steeds aangerekend.

Annulering

De klant kan ten allen tijde het contract tijdelijk of geheel verbreken. De annuleringskosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulering tot 30 dagen voor de activiteit 35 % van de totale som minder dan 30 dagen voor de activiteit: 50 % van de totale som minder dan 15 dagen voor de activiteit: de volledige som

Annulering door Bosk bv

De organisatie behoudt het recht om in geval van buitengewone omstandigheden (weersomstandigheden, materiaalgebruik, etc.) de activiteiten te annuleren of om via samenspraak met de klant de activiteiten te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden. Bij volledige annulering door Bosk bv krijgt de klant het eventueel reeds betaalde voorschot of de volledige som integraal terugbetaald. Bij een gewijzigde activiteit of passend alternatief wordt de normale prijs aangerekend. De klant heeft echter onder geen beding recht op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

Bosk bv en zijn begeleiders kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van goederen van de deelnemers lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan de deelnemer(s) door de deelnemer(s) of door derden lichamelijke of stoffelijke schade berokkend door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen meegedeeld door Bosk bv en/of begeleiders ongevallen of schade met gemotoriseerde activiteiten/voertuigen

Dit geldt ook voor de diensten verleend door tussenpersonen in zoverre deze verantwoordelijkheid niet door de wet geregeld is. Alle materialen die door ons bij een activiteit ter beschikking gesteld worden, dienen in geval van verlies of schade door de deelnemer(s) vergoed te worden. Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie… ) dat een invloed zou kunnen hebben op de uitoefening van de gekozen sport, alsook het niet kunnen zwemmen, dient vooraf schriftelijk meegedeeld te worden.

Verloop van de activiteit

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de organisatie en de begeleiders. Dit impliceert o.a. een natuurvriendelijk gedrag en het respecteren van de stilte na 22u. Tijdens de activiteiten is het gebruik van alcohol, drugs en rookwaren verboden. Bij ernstige overtredingen hierop heeft de organisatie of begeleider het recht de in overtreding zijnde deelnemer(s) uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

Geschillen

Klachten moeten steeds aangetekend 8 dagen na de feiten bij Bosk bv aankomen. Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. Bosk bv, Kamperfoelieweg 4, 3010 Kessel-Lo, BTW BE 0671 620 872, RPR Leuven Tel +32 477 34 52 86, E-mail hey@bosk.be